امکانات پلن پیشرفته

آشنایی با امکانات پیشرفته هوراناو …
  • گروه بندی مشتریان به تفکیک: شغل – دولتی / خصوصی – پرکار / کم کار – خدماتی – شهری / بین شهری
  • یادآوری در هنگام ثبت سرویس برای مشتری
  • حساب اعتباری – سوابق پرداخت و تسویه – چاپ گزارشات
  • یادآوری در هنگام ثبت سرویس برای راننده
  • تعریف شیفت کاری رانندگان – شبانه روزی – ساعت ورود و خروج راننده – جریمه اتوماتیک بر اساس تاخیر یا غیبت
  • یادآوری در هنگام ثبت سرویس برای مشتری
  • یادآوری در هنگام ثبت سرویس برای راننده